Bonus a Koszty

Bonus a Koszty

 

 

 Jak ująć dla celów podatkowych uzyskany od kontrahenta bonus?

 

 

 

Podatnik kupuje towary od dostawców krajowych. Otrzymał od nich trzy bonusy:

wystawiony w lutym 2013 r., opis na bonusie jest następujący "za owocną współpracę w 2012 r."; analogiczny opis bonus jw. został wystawiony w lutym 2013 r. Do powyższych bonusów nie ma żadnych umów, a są tylko ustalenia ustne, w przypadku gdy po przekroczeniu pewnej ilości zakupów otrzymujemy bonus procentowy od ilości zakupionych towarów. Bonusy te zostały skompensowane z rachunkami w marcu.

 

Jak zatem ująć podatkowe powyższe bonusy?

 

Obecnie organy podatkowe stoją na stanowisku, że premie pieniężne z tytułu osiągnięcia przez nabywcę wymaganego poziomu zakupów lub terminowego regulowania zobowiązań stanowią rabat. Tym samym podmiot przyznający premię jest zobowiązany skorygować przychody podatkowe a podmiot otrzymujący premię koryguje koszty uzyskania przychodów.

 

UZASADNIENIE

 

W oparciu o uchwałę w składzie 7 sędziów NSA z dnia 25 czerwca 2012 r. I FPS 2/12 oraz w ślad za ogólną interpretacją Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618 zmieniło się stanowisko organów podatkowych co do sposobu rozliczenia otrzymanych premii pieniężnych.

Obecnie organy podatkowe stoją na stanowisku, że premie pieniężne z tytułu osiągnięcia przez nabywcę wymaganego poziomu zakupów lub terminowego regulowania zobowiązań stanowią rabat. Tym samym podmiot przyznający premię jest zobowiązany skorygować przychody podatkowe a podmiot otrzymujący premię koryguje koszty uzyskania przychodów.

U firmy przyznającej premie pojawia się kolejny problem – kiedy skorygować przychody. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2012 r., IBPBI/2/423-280/12/MS wyjaśnia, że "pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu należnego ma dzień dokonania czynności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego wykonania usługi lub jej częściowego wykonania. Późniejsze wystawienie faktury VAT korygującej nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu. Faktura korygująca powinna mieć wpływ na przychody należne, określone w fakturze podstawowej, bowiem dotyczy ona uprzednio wykazanych przychodów, a nie jakichkolwiek innych przychodów. (...)". Również NSA w wyroku z 2 sierpnia 2012 r., II FSK 180/11, stwierdził, że zbiorcza faktura korygująca, wystawiona w celu udokumentowania korekty cen za ustalone okresy rozliczeniowe (półrocze, rok kalendarzowy) nie zmienia daty powstania przychodu, wpływa jedynie na jego wielkość. Dlatego przychód zawsze należy korygować w okresie rozliczeniowym, w którym został on pierwotnie wykazany.

Przedsiębiorca otrzymujący premię będzie musiał dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 15 ust. 4, 4b-4c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., i odpowiednio art. 22 ust. 5-5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) -dalej u.p.d.o.f.

Jeżeli zakup miał charakter kosztu bezpośredniego, to w księgach rachunkowych faktura korygująca, dokumentująca premię pieniężną (rabat), która została otrzymana przed sporządzeniem sprawozdania finansowego/upływem terminu złożenia zeznania podatkowego, powinna korygować koszty uzyskania przychodów roku poprzedniego (takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 września 2012 r., IPTPB3/423-268/12-2/PM). Jeżeli jednak towary/materiały objęte ww. premią (rabatem) nie zostały jeszcze zużyte i ujęte w kosztach podatkowych, to otrzymana faktura korygująca nie koryguje kosztów podatkowych, lecz stan zapasów.

Z kolei jeżeli premia jest związana z zakupem towarów kwalifikowanych do kosztów pośrednich to powinna być ona uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ta premia (rabat) będzie korygowała koszty podatkowe.