Odliczenie VAT opd paliwa

Odliczenie VAT opd paliwa

Czy od 1 kwietnia 2014 r. koszty eksploatacji samochodów osobowych służących tylko działalności gospodarczej można odliczać w 100% i bez prawa odliczania podatku od zakupu paliwa?

 

Ograniczenie w odliczeniu podatku VAT do 50% nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, m.in. w sytuacji, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ograniczenia w odliczeniu podatku VAT od zakupu paliwa zostały wprowadzone zapisem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) – dalej u.z.

Powołane przepisy stanowią, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1.  samochodów osobowych;

2.  innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

    lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 12 ust. 2 „ustawy zmieniającej”. Przepis ten stanowi, że art. 12 ust. 1 „u.z.” (zawieszenie czasowe prawa do odliczenia VAT od paliwa) nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Innymi słowy, podatnik, który wykorzystuje samochód osobowy wyłącznie do działalności gospodarczej ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa!