ZMIANY W VAT 2014 ZMIANY W VAT 2014

 

 

 

 Rewolucja w VAT - z nami łatwiejsza!

 

ODLICZENIE VAT OD PALIWA DO SAMOCHODÓW

 

Z punktu widzenia odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa pojazdy samochodowe do końca czerwca 2015 r. podzielić można na trzy grupy:

 1. pojazdy samochodowe uprawniające do odliczania całej kwoty podatku z tytułu nabywania oraz importu paliwa wykorzystywanego do ich napędu,
 2. pojazdy samochodowe nieuprawniające do odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu oraz imporcie paliwa wykorzystywanego do ich napędu,
 3. pojazdy samochodowe, w których przypadku kwota podatku naliczonego przy nabywaniu oraz imporcie paliwa wykorzystywanego do ich napędu ograniczona jest do 50%.

 

Do pojazdów uprawniających do odliczania całej kwoty podatku z tytułu nabywania oraz importu paliwa wykorzystywanego do ich napędu należą:

 • pojazdy samochodowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony (takie pojazdy samochodowe nie są bowiem od 1 kwietnia 2014 r. pojazdami samochodowymi w rozumieniu u.p.t.u. – zob. art. 2 pkt 34 u.p.t.u.),
 • pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (zob. art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a u.p.t.u.),
 • pojazdów samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (czyli autobusy) (zob. art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. b. u.p.t.u.).

 

Odnośnie drugiej z wymienionych grup wskazać należy, że do grupy tej należą pojazdy samochodowe uważane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na konstrukcję (zob. art. 86a ust. 4 pkt 2 u.p.t.u.) oraz pojazdy samochodowe uważane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na sposób wykorzystywania (zob. art. 86a ust. 4 pkt 2 u.p.t.u.).

 

Jak wynika z art. 86a ust. 9 u.p.t.u. oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 86a ust. 16 u.p.t.u., do pojazdów samochodowych uważanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na konstrukcję należą:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 3. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 4. pojazdy specjalne o przeznaczeniach: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych oraz żuraw samochodowy,
 5. pojazdy specjalne o przeznaczeniu pogrzebowy, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony,
 6. pojazdy specjalne o przeznaczeniu bankowóz typu A lub B, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

 

Dodać należy, że w przypadku trzech pierwszych z wymienionych pojazdów wskazać należy, że spełnienie określonych przepisami wymagań stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań (zob. art. 86a ust. 10 pkt 1 u.p.t.u.).

 

Przeprowadzenie takiego badania nie jest jednak warunkiem, którego niedopełnienie skutkuje utratą prawa do pełnych odliczeń, w tym utratą prawa do odliczania całych kwot podatku z tytułu zakupu paliwa. O prawie do dokonywania takich odliczeń (dzięki uznaniu za pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do wykonywania działalności gospodarczej podatnika) decyduje wyłącznie posiadanie przez pojazdy samochodowe określonych przepisami cech. Odpowiednie zastosowanie ma na gruncie obecnych przepisów, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 lipca 2012 r. (ILPP2/443-447/12-4/MR), w której czytamy, że „wykonanie dodatkowego badania technicznego jest wyłącznie obowiązkiem podatnika, a nie warunkiem dającym uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu oraz od nabycia paliwa przeznaczonego do napędu samochodów o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy nowelizującej [obecnie o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 u.p.t.u. – przyp. aut.]. W istocie zatem ustawodawca uzależnił prawo podatnika do odliczenia podatku od spełnienia przez dany pojazd samochodowy wymagań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy nowelizującej[obecnie o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 u.p.t.u. – przyp. aut.], nie zaś od wykonania przedmiotowych badań technicznych".

 

Drugą grupę pojazdów samochodowych uważanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika stanowią pojazdy samochodowe (w tym samochody osobowe), których sposób wykorzystania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.). A zatem warunki uznania pojazdu samochodowego za należący do tej grupy to:

 • wykorzystywanie pojazdu w sposób wykluczający jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (z zastrzeżeniem, że warunek ten nie dotyczy pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży, sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika oraz oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – zob. art. 86a ust. 5 pkt 1 u.p.t.u.).

 

 

Pozostałe pojazdy samochodowe (tj. inne niż pojazdy samochodowe uprawniające do odliczania całej kwoty podatku z tytułu nabywania oraz importu paliwa wykorzystywanego do ich napędu) dzielą się w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą:

 1. samochody osobowe, oraz
 2. inne pojazdy samochodowe, których dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg (w przypadku pojazdów posiadających tylko miejsce dla kierowcy), 493 kg (w przypadku pojazdów dwumiejscowych) albo 500 kg (w przypadku pojazdów o więcej niż dwóch miejscach).

 

Ze względu na brzmienie art. 12 ust. 1 u.z.u.p.t.u. podatnicy nie mogą odliczać podatku naliczonego przy nabywaniu oraz imporcie paliwa wykorzystywanego do napędu tych dwóch kategorii pojazdów samochodowych (chyba że są one uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika; wówczas pojazdy te uprawniają do odliczania całej kwoty podatku z tytułu nabywania oraz importu paliwa wykorzystywanego do ich napędu - zob. art. 12 ust. 2 u.z.u.p.t.u.).

 

Pozostałe pojazdy samochodowe należą do pojazdów samochodowych, w których przypadku kwota podatku naliczonego przy nabywaniu oraz imporcie paliwa wykorzystywanego do ich napęduograniczona jest do 50%. Do grupy tej należą, między innymi, samochody typu pick-up posiadające dwa rzędy siedzeń czy pojazdy specjalne o przeznaczeniach innych niż skutkujące uznaniem pojazdy samochodowego za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na konstrukcję.

 

Zakupy paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów innych niż pojazdy samochodowe

Żadne ograniczenia podatku odliczonego nie obowiązują przy nabywaniu paliwa do napędu pojazdów innych niż pojazdy samochodowe. W konsekwencji podatnicy mogą (w zakresie w jakim pojazdy te wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych) w całości odliczać podatek naliczony przy nabywaniu paliwa wykorzystywanego do napędu, między innymi:

 • środków transportu nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach, np. ratraków, skuterów śnieżnych, wózków widłowych,
 • ciągników rolniczych,
 • motorowerów (motorowerem jest pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h – zob. art. 2 pkt 46 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
 • pojazdów wodnych (statków wycieczkowych czy skuterów wodnych),
 • pojazdów lotniczych,
 • pojazdów szynowych.

 

Zakupy paliwa do pozostałych urządzeń

Żadne ograniczenia podatku odliczonego nie obowiązują również przy nabywaniu paliwa wykorzystywanego do napędu innych urządzeń niż pojazdy (z wyjątkiem maszyn i urządzeń przystosowanych do poruszania się po drogach). Dotyczy to paliw wykorzystywanych do napędzanych paliwem, między innymi:

 • urządzeń myjących (myjek),
 • pomp, w tym pomp do betonu (zob. przykładowo postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z dnia 8 listopada 2004 r., US.21/AV/443-3542/04/KN),
 • betonomieszarek,
 • pił i kosiarek spalinowych.

 

 

 

 

Czy od 1 kwietnia 2014 r. koszty eksploatacji samochodów osobowych służących tylko działalności gospodarczej można odliczać w 100% i bez prawa odliczania podatku od zakupu paliwa?

 

Ograniczenie w odliczeniu podatku VAT do 50% nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, m.in. w sytuacji, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ograniczenia w odliczeniu podatku VAT od zakupu paliwa zostały wprowadzone zapisem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) – dalej u.z.

Powołane przepisy stanowią, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1.  samochodów osobowych;

2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

    lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 12 ust. 2 „ustawy zmieniającej”. Przepis ten stanowi, że art. 12 ust. 1 „u.z.” (zawieszenie czasowe prawa do odliczenia VAT od paliwa) nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Innymi słowy, podatnik, który wykorzystuje samochód osobowy wyłącznie do działalności gospodarczej ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa!

 

 

 

***Odliczenia podatku naliczonego w 2014 r. będzie można dokonać pod warunkiem, że w stosunku do danej czynności powstał obowiązek podatkowy i podatnik otrzymał fakturę potwierdzającą tę czynność.

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług, które mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Ponieważ wprowadzone zmiany dotyczą tak ważnych obszarów, jak obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, zasady fakturowania czy odliczania podatku naliczonego wymagają zmian w pracy działów księgowych oraz zmian w samych systemach finansowo-księgowych.

 

Jeśli chcą Państwo uniknąć problemów i pułapek związanych z zastosowaniem nowych przepisów trzeba zapoznać się z nowymi zagadnieniami:

  

Nowa definicja momentu powstania obowiązku podatkowego

 

Zmianami o największym znaczeniu praktycznym są zmiany w przepisach dotyczących obowiązku podatkowego. Ustawa wprowadza zupełnie nową definicję obowiązku podatkowego, zgodnie z którą ma on powstawać z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową.

 

- Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

 

- Szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

 

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania

 

Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących obowiązku podatkowego, także i w przypadku regulacji w zakresie podstawy opodatkowania, dotychczasowe przepisy zostaną uchylone a w to miejsce mają zostać wprowadzone zupełnie nowe regulacje.


- Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania w VAT wchodzące w życie od 1 stycznia 2014 r.


Nowe zasady fakturowania operacji gospodarczych

 

Nowelizacja VAT wprowadza również istotne zmiany w zakresie wystawiania faktur. Przede wszystkim do ustawy zostaną wprowadzone przepisy określające ogólne zasady wystawiania faktur, podmioty obowiązane do ich wystawienia, a także przedmiot oraz zawartość faktury, które dotychczas były regulowane przez rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT.

 

- Zmiany w zakresie wystawiania faktur wchodzące w życie od 2013 oraz 2014 r.

 

Zwolnienie VAT dostawy towarów

 

Od 1 stycznia 2014 r. zmieniają się przepisy w zakresie stosowania zwolnienia VAT do dostawy towarów. Zmiana ta wiąże się z odejściem od dotychczasowego warunku stosowania zwolnienia z VAT tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika. W nowych przepisach będzie możliwe zastosowanie zwolnienia od VAT dla dostawy towarów, w stosunku do których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

- Zwolnienie dostawy towarów nabytych bez prawa do odliczenia od 1 stycznia 2014 r.